logo image
-------------

contact our team

1. תנאים כלליים

 1.   חברת ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ (להלן: "החברה") מציעה למשתמשים בשירות שהיא מעניקה (להלן: "המשתמשים" או ביחיד: "המשתמש") את האפשרות להזמין   טיסות שכר, חבילות שכר (מלון וטיסות), מלונות בארץ ובחו"ל, טיולים מאורגנים והשכרת רכב (להלן "השירות") באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר").

   2.   השימוש בשירות כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירות על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. השימוש בשירות מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון המפורטים להלן. אין המשתמש רשאי להשתמש בשירות ללא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון.

   3.   תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו/או מי מטעמה.

   4.   התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

   5.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון, כפי שהוא מפורסם באתר, הינו הנוסח הקובע בכל עת.

   6.   החברה אינה מתחייבת כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים, כשלים טכניים, או תקלות.

   7.   החברה רשאית  להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ולא תעמוד כל דרישה, תביעה או טענה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

   8.   החברה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. יודגש כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.