logo image
-------------

מדינות פרטיות

מדיניות פרטיות של החברה

 

1. כללי 

1.1. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה להסביר כיצד נוהגת ב.ד גרייבר ביחס לפרטיות הלקוחות והמשתמשים ולרבות באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: https://www.graiver.co.il, שהינו אתר סחר אינטרנטי למכירת שירותי תיירות (להלן: "האתר") וכן להסביר כיצד משתמשת ב.ד גרייבר במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש של המשתמשים באתר.

1.2. לצורך מדיניות פרטיות זו, שימוש באתר יהווה גלישה באתר, רישום לאתר, ביצוע הזמנות ורכישת שירותי תיירות באמצעות האתר וגלישה לאתרים של צד שלישי באמצעות קישורים המופיעים באתר (להלן: "שימוש"). 

1.3. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מן ה"תנאים כלליים לשימוש באתר האינטרנט וביצוע הזמנות" (להלן: "התנאים"), המתפרסמים באתר בכתובת: https://www.graiver.co.il והמתעדכנים מעת לעת וכל מונח המופיע במדיניות הפרטיות יפורש על פי הפירוש שניתן לו בתנאים. 

1.4. מדיניות הפרטיות תחול על כל שימוש באתר של כל משתמש וביחד עם פרטי ההזמנה והתנאים, תהווה חוזה התקשרות בין המשתמש לבין ב.ד גרייבר. 

כל משתמש הגולש באתר, מביע את הסכמתו, באמצעות השימוש באתר, למדיניות הפרטיות ומדיניות הפרטיות תחול על כל שימוש שיעשה באתר. 

1.5. מוסכם כי מדיניות הפרטיות תהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.

1.6. יובהר, כי הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות הינה תנאי בלעדיו אין לגלישה ולשימוש באתר והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאים, כפי שישתנו מעת לעת. משתמש שאינו מסכים למדיניות הפרטיות מתבקש לצאת מן האתר ולא לעשות בו כל שימוש. 

1.7. ב.ד גרייבר שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות, כפי שהוא מתפרסם באתר (בכתובת: https://www.graiver.co.il) ומתעדכן מעת לעת, הינו הנוסח הקובע. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בשינויים המתבצעים במדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ולפני ביצוע כל הזמנה ו/או רכישת שירותי תיירות מב.ד גרייבר. 

1.8. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לשני המינים כאחד וכל האמור בהם בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. 

 

2. רישום לאתר ונתוני משתמשים:

2.1. ב.ד גרייבר תהא רשאית לשמור ולאסוף "מידע" ו"מידע רגיש" [כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981] הנמסר על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידי ב.ד גרייבר במהלך שימוש של כל משתמש באתר וכן כל מידע אחר על המשתמשים באתר (להלן: "מידע אישי"). 

2.2. ב.ד גרייבר תהא רשאית להתנות את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ברישום, אשר יכלול מסירת מידע אישי של המשתמש ופרטים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של ב.ד גרייבר. במידה והמשתמש לא ימסור את המידע, אשר חובת מסירתו תצוין מפורשות באתר, תהא ב.ד גרייבר רשאית למנוע מן המשתמש את השימוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר ו/או בשירותים מסוימים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

2.3. ב.ד גרייבר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע אישי של המשתמשים, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי ב.ד גרייבר או על ידי צדדים שלישיים. ב.ד גרייבר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכיה. 

2.4. ב.ד גרייבר תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים הנאספים על ידה לצדדים שלישיים, בכפוף לכך שהנתונים/מידע לא יזהו את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

2.5. השימוש שיעשה במידע האישי יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ויעשה בו שימוש על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ועל פי כל דין. 

2.6. ב.ד גרייבר עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע האישי ואבטחת המידע האישי מפני גישה של צדדים שלישיים. יחד עם זאת, ידוע למשתמשים כי ב.ד גרייבר אינה יכולה למנוע פריצות לאתרים שלה באופן מוחלט ולא תהיה להם טענה כלפי ב.ד גרייבר לעניין זה. 

2.7. יובהר, כי סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה וב.ד גרייבר אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו ע"י משתמשים בשרתיה.    

2.8. ב.ד גרייבר לא תמסור מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים, אך תהא רשאית להעביר מידע שאינו אישי כגון "cookies". המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום באתר ו/או ביצוע הזמנות באתר ב.ד גרייבר תהא רשאית "לשתול" במחשבו קובצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת גלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש מעוניין למחוק את ה"עוגיות" ו/או לנטרל את אפשרות השימוש בהן, עליו לפנות להנחיות המפורטות ביחס לדפדפן בו הוא עושה שימוש ולבצען והאחריות הבלעדית בעניין זה מוטלת על המשתמש ואינה מוטלת כלל על ב.ד גרייבר.

2.9. ב.ד גרייבר משתמשת מעת לעת בשירותי פרסום המופעלים על ידי צדדים שלישיים – חברות פרסום אינטראקטיביות (להלן: "חברות פרסום"). ב.ד גרייבר רשאית להעביר את הנתונים המצטברים במסגרת ה"עוגיות" לחברות הפרסום האלו.

2.10. ב.ד גרייבר תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביצוע הזמנה ו/או שהצטברו אודותיו עקב שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות על ידי התחקות אחר שימושו בשירות, בכפוף לכל דין, על מנת לעבד, ולהסיק ולסכם כל מידע המסתמך על דפוסי שימוש המשתמשים בכל דרך אשר היא תמצא לנכון, הן עבור שימושה הפנימי והן עבור לקוחותיה.

2.11. ב.ד גרייבר רשאית לשלוח למשתמש תכנים ו/או ליידע את המשתמש בדבר מוצרים, מבצעים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו והמוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או להעביר למשתמש תכנים פרסומיים כאלה ואחרים. ב.ד גרייבר רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. המשתמש מאשר בזאת כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה מסרים, לרבות פרסומיים ושיווקיים, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות שיחה מוקלטת, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר).

המשתמש רשאי לבקש מב.ד גרייבר בהתאם להוראות החוק לחדול מלשלוח למזמין מידע כאמור באמצעי ההתקשרות: דואר , פקסמיליה, דואר אלקטרוני או "הודעת הסר" שצורפה להודעה. 

2.12. באתר קיימים קישורים המפנים את המשתמש לאתרי אינטרנט אחרים. ב.ד גרייבר אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, אשר קישורים אליהם מופיעים באתר וכן לתכנים שלהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש של המשתמש באתרי אינטרנט אחרים (גם אם קישור אליהם מופיע באתר), הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.